TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji Wydarzenia, oferowanej przez Target Sound Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (05-075) przy ul. 1 Praskiego Pułku 7/2, NIP 952-222-21-29, REGON 520422017, KRS 0000931776, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykakoncertow.com.pl


2. DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Target Sound Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (05-075) przy ul. 1 Praskiego Pułku 7/2, NIP 952-222-21-29 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Transmisji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

Target Sound – Target Sound Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (05-075) przy ul. 1 Praskiego Pułku 7/2, NIP 952-222-21-29.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług systemu transmisji Wydarzenia.

Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Internet weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Wydarzenia do godziny zakończenia Wydarzenia, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Target Sound Sp. z o.o. Sp. k. maksymalnie do kwoty 250 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.


3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej www.fabrykakoncertow.com.pl

3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie www.fabrykakoncertow.com.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych TPAY lub Przelewy24. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu TPAY lub Przelewy24.  Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie www.fabrykakoncertow.com.pl

4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.fabrykakoncertow.com.pl

5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.

7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Target Sound.

8. Wydarzenie może być wykorzystane przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.

9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

10. Target Sound nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.


4. PŁATNOŚĆ

1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu TPAY lub Przelewy24. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system TPAY lub Przelewy24.

2. Target Sound nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie TPAY lub Przelewy24.

3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez stronę www.fabrykakoncertow.com.pl

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.fabrykakoncertow.com.pl oraz w siedzibie firmy Target Sound.

3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 XI 2022 r.


6. REKLAMACJA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

- w momencie niedostępności systemu transmisji Wydarzenia lub jego awarii.

2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie www.fabrykakoncertow.com.pl

3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Target Sound

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia.

5. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@fabrykakoncertow.com.pl

6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


PARTNERZY:

    

         


PATRONI MEDIALNI:

                 

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: kontakt@fabrykakoncertow.com.pl

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość na nasz adres e-mail.

Biuro handlowe / adres do korespondencji:
Target Sound Sp. z o.o. Sp. k
ul. 1 Praskiego Pułku 7/2
05-075 Warszawa
Tel./fax + 48 601 940 471

www.fabrykakoncertow.com.pl

Współpraca
(Pon - Pt 8:00-17:00)
Email: bok@ppv-stream.pl

Support dla transmisji 24h/7
(w trakcie transmisji)
Email: support@ppv-stream.pl
Messenger: PPV Stream Messenger

Copyright by: FabrykaKoncertow2020